Chính sách bảo mật

Người kiểm soát thông tin

Thông tin cá nhân được thu thập qua trang web www.presidentdairy.vn (sau đây được gọi là “Trang web”) được xử lý bởi LACTALIS QUỐC TẾ, nhà xuất bản của trang web, có văn phòng đăng ký tại 16 đại lộ Jean Jaurès, Immeuble ORIX – 4ème étage 94600 Choisy-le-Roi, Pháp, cũng như bởi tất cả các công ty liên kết của Tập đoàn Lactalis (sau đây được gọi là «LACTALIS»).

Mục đích sử dụng thông tin

Thông tin của bạn có thể được LACTALIS thu thập và sử dụng cho các mục đích sau:

  • Quản lý cookies (xem phần “Quản lý Cookies”).
  • Liên hệ với bạn, bao gồm qua email, để trả lời các bình luận của bạn hoặc cung cấp thông tin, hoặc liên hệ với bạn nếu cần thiết khi xử lý hoặc gửi các dịch vụ được cung cấp trên Trang web.

Người nhận thông tin

Người nhận thông tin bao gồm:

  • Những người được ủy quyền trong LACTALIS, người chịu trách nhiệm xử lý. Họ chỉ có quyền truy cập vào thông tin mà họ cần trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ;
  • Các bên liên kết của chúng tôi phụ trách việc quản lý thông tin của bạn, thay mặt cho LACTALIS, bao gồm việc lưu trữ Trang web hoặc bảo trì ứng dụng.

Thời gian lưu giữ thông tin

Thông tin của bạn được lưu giữ trong thời gian bạn sử dụng tài khoản cho đến khi bạn xóa nó hoặc khi nó được coi là không hoạt động (sau 3 năm không sử dụng).

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn để gửi email liên quan đến các dịch vụ được cung cấp trên Trang web trong thời gian 3 năm kể từ khi thông tin của bạn được lưu giữ, liên hệ cuối cùng hoặc lần mua hàng cuối cùng, trừ khi bạn phản đối với việc sử dụng đó.

Quyền của bạn

Bạn có quyền được truy cập vào thông tin cá nhân của mình, để tự chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân. Bạn cũng được hưởng quyền hạn chế xử lý và quyền phản đối. . Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể phản đối việc phổ biến, truyền tải và bảo quản dữ liệu Để thực hiện các quyền này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo mẫu hoặc qua đường bưu điện tại Lactalis Quốc tế, Service Marketing, 16 đại lộ Jean Jaurès, 94607 Choisy-le-Roi (PHÁP).

Bạn cũng có quyền đưa ra các hướng dẫn liên quan đến việc lưu giữ, xóa và trao đổi thông tin cá nhân của bạn sau khi bạn chết theo Điều 40-1 của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu của Pháp.

Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để đáp ứng thỏa đáng các yêu cầu của bạn. Nếu, vì bất kỳ lý do gì, bạn cảm thấy rằng phản hồi không được thỏa mãn, chúng tôi thông báo cho bạn rằng bạn có thể liên hệ với CNIL (Cơ quan có thẩm quyền của Pháp).

Scroll to Top